प्रशासन

-खंडोबाचीवाडी ग्रामपंचायत प्रशासन-

-सरपंच-

श्री. प्रकाश रघूनाथ शिंदे.

-उपसरपंच-

सौ. मंगल आनंदा शिंदे.

-:सदस्य:-

श्री. दत्तू विठू चेंडगे.

श्री. जगन्नाथ मनोहर शिरतोडे.

श्री. बबन आत्माराम सावंत.

श्री. जोतीराम महादेव माळी.

श्री. तानाजी हंबीरा मगदूम.

सौ. जयश्री पांडूरंग वावरे.

सौ. मंगल महादेव खोकडे.

-:ग्रामसेवक:-

श्री. एस.एस. महिंद.

-:तलाठी:-

श्री. जी.बी. लांडगे.